СЪОБЩЕНИЕ

5 февруари 2020 г.

„СТОК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

„Сток Инженеринг“ ЕООД стана бенефициент и изпълнява проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0132-C01 „Подобряване производствения капацитет и експортния потенциал на „СТОК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД” по процедура  BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Проектът на „Сток Инженеринг“ ЕООД  е насочен към удовлетворяване потребността от подобряване капацитета на производство, намаляване на производствените разходи и увеличаване на износа на автоматизирани машини за понички, диспенсери и линии за производство на понички с мая, окомплектоващи модули за бутилиращи линии. С изпълнението на проектното предложение ще се постигне повишаване производителността и качеството на тези машини, повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Това ще бъде постигнато чрез инвестиция в размер на 333 899.30 лв., от които 233 729.51 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 198 670.08 лв. от ЕФРР и 35 059.43 лв. национално съфинансиране.

Инвестицията е насочена към:

Придобиване на  два актива – машина за лазерно рязане и CNC хоризонтален струг, необходими за прецизно рязане на листов метален материал и обработка на детайли.

Със закупуването на двете нови машини ще бъдат постигнато:

– подобряване на производствения капацитет чрез модернизация на машинния парк в посока разширяване и технологични възможности за качествени и с висока точност рязане на листов материал и обработка на детайлите;

–  подобряване качеството на предлаганите продукти на български и чуждестранни производители от хранително-вкусовата промишленост от производствената листа на предприятието.

– задоволено увеличеното търсене в чужбина на основните изделия – автоматизирани машини за производство на понички, на диспенсери и линии за производство на понички с мая, както и на окомплектоващи модули за бутилиращи линии и нестандартно оборудване по заявени поръчки на български клиенти.

– повишаване на производителността и намаляване на общите производствени разходи на предприятието, които ще намалят производствените разходи на единица продукция.

Проектът е с продължителност на изпълнение 12 месеца.